top of page

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO papier LAB

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy papier LAB, dalej Sprzedawca, działający pod adresem internetowym www.papierlab.net, dalej strona internetowa, prowadzony jest przez: papier LAB Sylwia Głąbicka, ul. Świętojańska 13A; 15-082 Białystok, NIP: 5423462615, REGON: 52434046

 2. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest poprzez adres email: papierlab@gmail.com lub numer telefonu 570811109. W przypadku zwrotów, wymiany lub reklamacji towaru prosimy wyłącznie o kontakt mailowy na adres: papierlab@gmail.com.

 3. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

 4. Miejsce wydania produktów znajduję się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium całego świata.

 5. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 6. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

II. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia od Klientów przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.papierlab.net

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a.dodanie do koszyka produktu,
b.wybór rodzaju dostawy,
c.wybór rodzaju płatności,

d.złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę".

3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, dalej potwierdzenie, zawierającą min. numer zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w formularzu zamówienia adres email. Przedmiotowe potwierdzenie jest gwarancją, że zamówienie zostało złożone prawidłowo i dotarło do Sprzedawcy.

4. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

5. Klient ma prawo do wprowadzenia zmian w złożonym zamówieniu lub wycofania zamówienia poprzez kontakt ze Sprzedawcą drogą elektroniczną (papierlab@gmail.com) do momentu otrzymania drogą elektroniczną informacji potwierdzającej nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

6. W przypadku gdy towar jest niedostępny Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową, a także o jego prawie do odstąpienia od umowy.

7. Sprzedawca zastrzega prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadkach szczególnych.

 

III. CENY TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT).

 2. Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy, o których Klient będzie poinformowany w trakcie składania zamówienia.

 3. Cena podana w sklepie internetowym przy każdym towarze jest wiążąca dla stron w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

IV. FORMY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu sprzedaży:

a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy. Nr rachunku: 48 1140 2004 0000 3002 8332 7187 mBank (papier LAB Sylwia Głąbicka)

b. PayU

2. Termin płatności to 3 dni robocze od dnia otrzymania potwierdzenia. Po upływie tego terminu rezerwacja towarów będzie anulowana. W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji.

V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za zamówione towary.

2. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

3. Zamówiony towar wysyłany jest do Klienta za pośrednictwem:

a. paczki kurierskiej
b. paczki pocztowej

4. Za adres dostawy przyjmuje się adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

5. W dniu wysłania towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

6. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki. Klient ma również prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.

7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, pracownik dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do sklepu internetowego przez dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.

8. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

 

VI. RĘKOJMIA

1. Sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Klient jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

d. żądać usunięcia wady.

3. Zgłoszenie roszczeń z tytułu rękojmi następuje poprzez kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej (papierlab@gmail.com) oraz odesłanie towaru na adres wskazany w odpowiedzi na zgłoszenie.

4. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

5. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny.

7.Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ZWROT TOWARU

1. Klientowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Zgłoszenie chęci zwrotu towaru następuje poprzez kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej (papierlab@gmail.com) oraz odesłanie towaru na adres wskazany w odpowiedzi na zgłoszenie.

3. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

5. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.

6. Towar powinien zostać zwrócony niezwłocznie, w stanie niezmienionym, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

8. Klient ma obowiązek zapakować zwracany towar w sposób, który uniemożliwi jego zniszczenie podczas przesyłki.

9. Zwrotu towaru można dokonać bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy lub poprzez odesłanie towaru na adres Sprzedawcy:

papier LAB Sylwia Głąbicka
ul. Świętojańska 13a/lok.1
15-082 Białystok

tel. 570811109

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Klientowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

12. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14. Klientowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (produkty wykonane na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotowi).

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowane na stronach sklepu internetowego. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Klient wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Klient może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.

3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10.12.2016 roku.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza polityka prywatności sklepu internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla usługobiorców lub klientów sklepu internetowego.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest papier LAB Sylwia Głąbicka; ul. Świętojańska 13A; 15-083 Białystok; NIP 5423462615; REGON 52434046. adres poczty elektronicznej: papierlab@gmail.coml - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie usługodawcą sklepu internetowego i sprzedawcą.

3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („RODO”)

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w sklepie internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:

a. Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży

b. Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora.

3. Możliwi odbiorcy danych osobowych klientów sklepu internetowego:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.

4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze sklepu internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (nip) Usługobiorcy lub Klienta.

5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży w sklepie internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie sklepu internetowego oraz w regulaminie sklepu internetowego.

III . COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

1. Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę sklepu internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz sklep internetowy).

2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony sklepu internetowego w następujących celach:

3. Identyfikacji usługobiorców jako zalogowanych w sklepie internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

4. Zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;

5. Zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do sklepu internetowego;

6. Prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony sklepu internetowego.

7. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności sklepu internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania zamówienia).

8. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez nasz sklep internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.

9. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

10. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze sklepu internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu sklepem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę sklepu internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

 

IV. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie sklepu internetowego oraz w regulaminie sklepu internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

V. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego sklepu internetowego.

2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

a. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

ZASADY DOTYCZĄCE ZWROTÓW

Zwroty
Możesz zwrócić zakupiony produkt bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Wystarczy, że wyślesz wiadomość e-mail (papierlab@gmail.com) lub zadzwonisz (570811109). Pamiętaj, że produkt musi być w stanie nienaruszonym i nie może nosić śladów używania. Zwracany towar przesyłasz na własny koszt. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotowi.

Reklamacje i rękojmia
Jeżeli po otrzymaniu produktu stwierdzisz w nim wady wyślij wiadomość e-mail. Niezwłocznie się z tobą skontaktujemy informując o dalszych krokach.

Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 7 dni.

DOSTAWA


Możesz wybrać jedną z kilku opcji pakowania i wysyłki towaru:

 • Polska: kurier = 20 zł

 • Przesyłka zagraniczna = 60 zł

 • Odbiór osobisty w naszej pracowni w Białymstoku, ul. Świętojańska 13a lok.1, pon.- pt.: 8-15

Dla zamówień o wartości min. 400 zł dostawa jest darmowa.

Czas realizacji zamówienia
Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu,

a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów.

Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania wpłaty.

 

Płatności

Płatności za zamówienie dokonasz:

 • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy: 48 1140 2004 0000 3002 8332 7187 mBank (papier LAB Sylwia Głąbicka).

W tytule przelewu podaj numer zamówienia.

 • PayU.       

 

Na opłacenie zamówienia czekamy 3 dni robocze. Po upływie tego terminu, zamówienie zostanie anulowane.

KONTAKT

papier LAB Sylwia Głąbicka

ul. Świętojańska 13a/lok.1

15-082 Białystok

tel. 570 811 109

mail: papierlab@gmail.com

regulamin
polityka
zwroty
dostawa
kontakt
bottom of page