top of page

REGULAMIN KONKURSU na Instagramie pod nazwą

„SKARBek w rękach: emocje po narodzinach”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu papier LAB „SKARBek w rękach: emocje po narodzinach" jest papier LAB Joanna Sitko, ul. Krucza 6/35; 15-346 Białystok, NIP: 8461608904, REGON: 363392415 (dalej „Organizator").

2. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, wspierany ani powiązany z serwisem Instagram. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu. Wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram.

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 10.11.2021, a kończy się dnia 21.11.2021 o godz. 23:59:59 czasu polskiego.

II. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

  2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:

a. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;

b. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c. posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

d. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem;

e. wykona Zadanie Konkursowe.

3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.

4. Do Konkursu należy zgłaszać się osobiście – niedozwolonym jest zakładanie fikcyjnych kont na potrzebę uczestnictwa w Konkursie lub posiłkowanie się danymi i kontami osób trzecich. Dane na osobistym profilu serwisu Instagram muszą być zgodne z rzeczywistością.

 

III. ZASADY KONKURSU I PRZEBIEG

1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na serwisie Instagram na profilu Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/papier.lab/

2. Zadanie Konkursowe polega na zamieszczeniu pod postem konkursowym zamieszczonym w serwisie Instagram lub wysłaniu na adres mailowy papierlab@gmail.com odpowiedzi „Co czułaś/czułeś w chwili gdy wzięłaś/wziąłeś po raz pierwszy swoje dziecko na ręce?”. Zwycięzca, po otrzymaniu nagrody, zobowiązuje się do przesłania zdjęcia na którym będzie ona widoczna, na adres mailowy: papierlab@gmail.com. Termin wysyłki zdjęć: 2 tygodnie od chwili dostarczenia nagrody.

3. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.

4. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż 1 (słownie: jeden) raz.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:

a. nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie;

b. działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram;

c. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;

d. naruszają regulamin serwisu Instagram;

e. użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora;

d. nie spełnili kryteriów określonych w Regulaminie;

e. naruszają prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich;

f. umieścili w Zadaniu Konkursowym logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż papier LAB.

6. Administratorzy profilu papier.lab mają obowiązek usuwać komentarze/wpisy naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

IV. PRAWA DO WYKONANYCH ZADAŃ KONKURSOWYCH

1. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań:

a. Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika,

b. Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.

c. Zadanie Konkursowe przedstawia osobę Uczestnika lub jego rodziny i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem.

d. Korzystanie przez papier LAB z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem.

e. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki papier LAB w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej).

2. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram, w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami.

V. NAGRODY W KONKURSIE I WYŁONIENIE ZWYCIEZCÓW

1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła trzy osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 10 (słownie: dziesięciu) Zwycięzców, którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.

3. Zwycięzcom Konkursu przyznana zostanie nagroda: personalizowana metryczka DZIECKA w formacie a4 lub a3. Rozmiar oraz wzór plakatu wybiera Zwycięzca. Fundatorem Nagród jest Organizator.

4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 28.11.2021 r.

6. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram wysłaną z oficjalnego konta papierLAB lub w wiadomości mailowej z konta papierlab@gmail.com.

7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mail na adres papierlab@gmail.com informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski wraz z numerem telefonu.

8. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.

10. Każda Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.

11. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.

12. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

13. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.

14. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.

15. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

 

VI. DANE OSOBOWE​

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres: papier LAB Joanna Sitko; ul. Świętojańska 13a; 15-082 Białystok oraz na adres e-mail papierlab@gmail.com

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.

6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail papierlab@gmail.com

8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.

9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem: https://www.papierlab.net/regulaminkonkursu

2. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na serwisie Instagram i stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

3. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: papierlab@gmail.com. Organizator ma obowiązek odnieść się do nich do 5 (pięciu) dni roboczych.

bottom of page